Wednesday, June 12 marks the 51st birthday of Boston vocalist Brad Delp. Happy Birthday Brad!