Wednesday, November 21st marks the birthday of Boston guitarist Gary Pihl. Happy birthday Gary!